การประชุม เรื่องการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ERP เพื่อรองรับ ปีงบประมาณ 2560

ฝ่ายบัญชี , งบประมาณ และงานพัฒนาระบบบริหารงานคลังได้ปรึกษากับ
ทางบริษัท Innoviz Solutions เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ERP
เพื่อรองรับปีงบประมาณ 60 โดยมีหัวข้อในการประชุมเกี่ยวกับ
Dimension ของมทร. ที่จะใช้ในปีงบประมาณ 60

[/heading]