ประกาศกองคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562) (คลิก)
☛ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562) (คลิก)