การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

☛ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( เอกสารประกาศ […]

ประกาศ เรื่องปิดการรับ – จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

ประกาศกองคลัง เรื่อง ปิดการรับ-จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร กองคลังปิดการรับ – […]

สรุปผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, ข่าวภายในกองคลัง

กองคลังและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังสรุปผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ […]

โครงการปรับกระบวนทัศน์งานด้านบัญชี การเงิน การคลังและพัสดุ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2561

Posted Posted in โครงการ / ประกาศ / กิจกรรม

โครงการปรับกระบวนทัศน์งานด้านบัญชี การเงิน การคลังและพัสดุ วันที่ 8-9 […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต วันที่ 7 มิถุนายน 2561

Posted Posted in งานการเงิน, งานงบประมาณ, งานบัญชี, งานเบิกจ่าย1, งานเบิกจ่าย2, โครงการ / ประกาศ / กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต วันที่ 7 มิถุนายน 2561 […]

ประกาศให้เช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศน์

Posted Posted in ประกาศกองคลัง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศให้เช่าพื้นที่ ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ […]

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานในสังกัด

Posted Posted in Uncategorized

☛  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานในสังกัด ลงวันที่ 2 เมษายน […]