ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมระหว่างประเทศ

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมระหว่างประเทศ

การให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม (ร้านกาแฟ) และอาหารภายในศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ ที่ ศธ 0581.15/ 10 ตุลาคม 2560

กองคลังขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสมจิตต์ มหัธนนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับนางนงลักษณ์ ทองนาค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ขอแสดงความยินดีกับนายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง