ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมระหว่างประเทศ

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมระหว่างประเทศ

การให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายเครื่องดื่ม (ร้านกาแฟ) และอาหารภายในศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศ ที่ ศธ 0581.15/ 10 ตุลาคม 2560

กองคลังขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสมจิตต์ มหัธนนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับนางนงลักษณ์ ทองนาค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ขอแสดงความยินดีกับนายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

งานเลี้ยงส่งและเลี้ยงอำลา

กองคลังได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเมื่อวานนี้ (27 กย. 2560) ณ ครัวอัปษร สาขาสามเสน
เพื่อส่งหัวหน้างานงบประมาณพี่ปุ๊ก อรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล
ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
และเลี้ยงอำลาพี่เบส นายปฐมพงษ์ ศรีโรจน์