เอกสารด้านการเงินและบัญชี

1. แบบคำขอรับเงิน ใบรับรอง/งปม/บัญชี/การเงิน2. ค่าสอน ค่าเดินทาง สวัสดิการ/พัสดุ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับหน่วยงานรูปแบบ
แบบฟอร์มขอเปิด/ปิด การเข้าใช้งานในระบบ ERPการเข้าใช้งานระบบ ERPบัญชีPDF
แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม กบข.แบบฟอร์มส่งเงินสะสมเพิ่ม กบข.เบิกจ่าย 1PDF
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (บุคลากร รับทุนการศึกษา)แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร ทุนเบิกจ่าย 1PDF
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (ค่าตอบแทนต่างๆ)แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารเบิกจ่าย 2Doc
แบบขอรับทุนการศึกษาทุนเบิกจ่าย 1PDF
ใบแบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินทุนวิจัยทุนวิจัยเบิกจ่าย 1PDF
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ (แบบใหม่)การยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการการเงินDOC
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ (ด้านหลัง)การยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการการเงินDOC
แบบใบสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการการเงินDOC
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (บุคคลนอก, บริษัท, ห้าง, ร้าน)แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารการเงินDOC
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (บุคลากรสังกัด มทร.พระนคร)แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารการเงินDOC
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารถอนคืนค่าหน่วยกิตแบบคำขอรับเงินฝ่านธนาคารการเงินPDF
แบบฟอร์มชุดทะเบียนคุมค่าปรับห้องสมุดค่าปรับห้องสมุดการเงินPDF
แบบฟอร์มการนำส่งเงินที่ออกใบเสร็จรับเงินจากระบบทะเบียนนำส่งเงินบัญชีXLS
แบบฟอร์มการนำส่งเงินที่ออกใบเสร็จรับเงินจากระบบERPนำส่งเงินบัญชีXLS
แบบบฟอร์มการนำส่งเงินอื่นๆนำส่งเงินบัญชีXLS
ทะเบียนคุมการรับและส่งเงินประจำวันนำส่งเงินบัญชีXLS
เอกสารสำหรับล้างรายการที่ตั้งเบิกจากยอดประมาณการนำส่งเงินบัญชีXLS
แบบฟอร์มกันเงินงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2557เงินรายได้งบประมาณXLS
แบบฟอร์มแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557เงินรายได้งบประมาณDOC
แบบฟอร์มกันเงินงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2556เงินรายได้งบประมาณXLS
ใบขอเบิกเงินรายได้เงินรายได้งบประมาณXLS
แบบฟอร์มการกันเงินเหลื่อมปี เงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕เงินรายได้งบประมาณXLS
แบบฟอร์มแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555เงินรายได้งบประมาณDOC
ใบเงินรายได้และใบเงินรับฝากเงินรายได้การเงินXLS
ใบเงินรับฝากคืนคณะเงินรับฝากการเงินXLS
ทะเบียนย่อยคุมรายได้จากการจัดการศึกษาเงินรายได้การเงินXLS
ใบเงินรายได้คืนคณะเงินรายได้การเงินXLS
ใบสำคัญรับเงินเงินรายได้การเงินDOC
ใบแจ้งรายละเอียดการกันเงินเหลื่อมปีเงินรายได้การเงินXLS
ใบขอกันเงินรายได้ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี(หน่วยงานสนับสนุน) พร้อมตัวอย่างเงินรายได้การเงินXLS
เอกสารสำหรับล้างรายการที่ตั้งเบิกจ่ายจากยอดประมาณการล้างรายการการเงินXLS
ใบขอกันเงินรายได้ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี(ของคณะ) พร้อมตัวอย่างเงินรายได้การเงินXLS
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินใบเสร็จรับเงินการเงินDOC
ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง กำหนดอัตราจัดเก็บเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไปค่าบำรุงการศึกษาการเงินPDF
อัตราการเก็บเงิน ค่าบำรุงการศึกษาค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบปีการศึกษา 2557ค่าบำรุงการศึกษาการเงินPDF
อัตราการเก็บเงิน ค่าบำรุงการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบค่าบำรุงการศึกษาการเงินPDF
อัตราการเก็บเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีค่าบำรุงการศึกษาการเงินPDF
อัตราการเก็บเงินค่าสนับสนุนจากการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบค่าบำรุงการศึกษาการเงินPDF
(ยกเลิก) แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการการเงินDOC
แบบฟอร์มเกี่ยวกับหน่วยงานรูปแบบ
แนวปฎิบัติการจัดทำและส่งใบเบิกค่าสอนค่าสอนเบิกจ่าย2DOC
แบบฟอร์มขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย (กรณีเงินรายได้)ข้อมูลหลักผู้ขาย/iCashพัสดุ
หลักฐานการจ่ายเงินค่าออกข้อสอบค่าออกข้อสอบเบิกจ่าย2XLS
1. ใบสำคัญรับเงินค่าเดินทาง / ฝึกอบรมเบิกจ่าย2XLS
2. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรค่าเดินทาง / ฝึกอบรมเบิกจ่าย2XLS
3. ใบลงทะเบียนการฝึกอบรมค่าเดินทาง / ฝึกอบรมเบิกจ่าย2XLS
4. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1)ค่าเดินทาง / ฝึกอบรมเบิกจ่าย2PDF
5. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2)ค่าเดินทาง / ฝึกอบรมเบิกจ่าย2XLS
6. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง / ฝึกอบรมเบิกจ่าย2XLS
1.1 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนค่าสอนเบิกจ่าย2DOC
1.2 แบบใบเบิกเงินค่าสอน/ใบสรุปการเบิกเงินค่าสอนค่าสอนเบิกจ่าย2DOC
2.1 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนิเทศนักศึกษาฝึกงาน / สหกิจศึกษาค่าตอบแทนนิเทศนักศึกษาเบิกจ่าย2DOC
2.2 แบบใบเบิกเงินค่านิเทศนักศึกษาค่าตอบแทนนิเทศนักศึกษาเบิกจ่าย2DOC
3/4 หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ/ค่าเบี้ยประชุมกรรมการค่าตอบแทนกรรมการเบิกจ่าย2XLS
5. แบบใบเบิกเงินค่ารับรองในการประชุมราชการค่าอาหารเบิกจ่าย2DOC
6. ใบลงทะเบียนการฝึกอบรมลงเวลาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเบิกจ่าย2XLS
ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่วนที่3)ค่าเดินทางเบิกจ่ายPDF
ใบตารางโอทีโอทีเบิกจ่ายXLS
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ7200สวัสดิการเบิกจ่ายPDF
แบบรายงานการไปฝึกอบรม/ดูงาน ประชุม สัมมนา ในประเทศ/ต่างประเทศ สัมมนาเบิกจ่ายDOC
แบบรายงานการไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานสัมมนาเบิกจ่ายPDF
ใบลงนามปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโอทีเบิกจ่ายDOC
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารแบบคำขอเบิกจ่ายPDF
ใบรายงานการขออนุมัติจัดซื้อแบบคำขอเบิกจ่ายDOC
ใบขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุแบบคำขอเบิกจ่ายDOC
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ7223สวัสดิการเบิกจ่ายPDF
ประมาณการเบิกค่าสอนพิเศษประจำภาคเรียนที่ 1 /2551 คณะ…….กลุ่มอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ,กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยค่าสอนเบิกจ่ายXLS
หนังสือยินยอมให้หักเงินบำเหน็จบำนาญ/บำเหน็จรายเดือนสวัสดิการเบิกจ่ายPDF
ใบขอหนังสือรับรองสวัสดิการเบิกจ่ายPDF
แบบฟอร์มหน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร สวัสดิการเบิกจ่ายPDF
ใบเบิกวัสดุกองคลังวัสดุพัสดุPDF
ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่วนที่1)  **ยกเลิก**ค่าเดินทางเบิกจ่ายPDF
ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ส่วนที่2)**ยกเลิก**ค่าเดินทางเบิกจ่ายDOC
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒)สวัสดิการเบิกจ่ายPDF