หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0407.2/ว 56 : ลงวันที่ 30 พ.ค. 2559
*เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ


หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ

หนังสือเวียนกองคลัง
ที่ ศธ.0581.15/457 : ลงวันที่ 26 ม.ค. 2559
*เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองราชการและบัตรเครดิตราชการ


แบบฟอร์มการยื่นขอทำบัตรเครดิตราชการ

เอกสารดาวน์โหลด

1. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ ::
2. แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงินและการใช้บัตรเครดิตราชการ-ด้านหลัง ::
3. แบบใบสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต ::

การประชุมเรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการและการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557

กองคลังได้มีการประชุมชี้แจงเรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการและการจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management) ให้กับผู้บริหาร บุคลากรส่วนกลางและคณะในสังกัด
ณ ห้องประชุมกรมหลวง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เอกสารการบรรยาย
การใช้บัตรเครดิตราชการ :: การจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cash Management) ::
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์

การใช้บัตรเครดิตราชการ ในการยืมเงินทดรองราชการ

หนังสือเวียนจาก กองคลัง ที่ ศธ 0581.15/945

เรื่อง ขอรายชื่อบุคลากรเปิดบัตรเครดิตราชการ ::

เอกสารอ้างอิง :- ==> เก็บที่ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

1. หนังสือจากกระทรวงการคลัง ที่ กค 0407.2/ว85 ::

2. หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS ::

3. คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ ::