ประกาศ ขายรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ลงวันที่ 31 ส.ค. 2559 **เรื่อง การขายรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน

ประกาศ ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ลงวันที่ 31 ส.ค. 2559

**เรื่อง ขายทอดตลาดกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำบัญชีเงินรายได้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
: ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2551
*หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำบัญชีเงินรายได้


หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำบัญชีเงินรายได้ (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ ศธ 0581.15/- : ณ วันที่ 15 ต.ค. 2558
*เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำบัญชีเงินรายได้ (ฉบับที่ 2)