หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำบัญชีเงินรายได้

Posted Posted in งานการเงิน, งานเบิกจ่าย2, หนังสือและระเบียบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร : ณ วันที่ 29 […]

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการจัดทำบัญชีเงินรายได้ (ฉบับที่ 2)

Posted Posted in งานการเงิน, งานเบิกจ่าย2, หนังสือและระเบียบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ศธ 0581.15/- : […]

หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าปรับ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด

Posted Posted in งานการเงิน, หนังสือและระเบียบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าปรับ และค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุด […]

แนวทางในการบริหารและการปฏิบัติงานด้านการเงิน

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานการเงิน, หนังสือและระเบียบ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 29 […]

อัตราค่าบำรุงการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานการเงิน

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศ ณ วันที่ […]

แนวปฏิบัติในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในประเทศสำหรับพนักงานขับรถ

Posted Posted in งานเบิกจ่าย2, หนังสือและระเบียบ

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/4133 เรื่อง […]

กำหนดอัตราจัดเก็บเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานการเงิน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดอัตราจัดเก็บเงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา  เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 […]