แหล่งเงิน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :
**รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 |


รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และงบกลางกรมบัญชีกลาง ปี59

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม :
**รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | **งบกลางกรมบัญชีกลาง ปี59


รายละเอียดรหัสงบประมาณ ปี 2557

รายละเอียดรหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรหัสของแหล่งเงินตามระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 –>