โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินบัญชีพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ปี60

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
และบริหารทรัพย์สิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมแกรนด์แฟซิฟิกฯ จ.เพชรบุรี

กำหนดการ :: เอกสารแนบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 :: ชมวิดีทัศน์การบรรยาย


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 : พิธีเปิด และการบรรยายเรื่อง การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดย อาจารย์กริช บัวทอง


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 : การบรรยายเรื่อง การกำหนดราคากลาง โดย อาจารย์วิโรจน์ ฆ้องวงศ์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 : การบรรยายเรื่อง การจำแนกประเภทรายจ่ายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย อาจารย์เอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน 16-18 ธ.ค. 2558

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน
กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558
ณ เทวัญดารา บิชวิลล่า กุยบุรี จ.ประจวบคิรีขันธ์

หมายกำหนดการ :: เอกสาร

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 : พิธีเปิด

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 : การบรรยายกลุ่มการเงินและบัญชี

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 : การบรรยายกลุ่มพัสดุ

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 : การบรรยายกลุ่มการเงินและบัญชี

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการคลัง ปี2558

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๘
โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ

หมายกำหนดการ :: เอกสาร

DSC04524
DSC04570
DSC04552
DSC_0379
DSC04559
DSC_0397
DSC_0389
DSC_0377
WP_25580307_09_13_28_Pro
WP_20150307_12_44_16_Pro
WP_20150307_13_55_26_Pro
WP_20150307_16_16_38_Pro

เอกสารประกอบการบรรยาย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-3

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติ:: การฝึกปฏิบัติเรื่อง เทคนิคการให้บริการอย่างเหนือชั้น

DSC_0388
DSC_0391
DSC_0392
DSC_0402
DSC_0401
DSC_0400
DSC_0404
DSC_0407
DSC_0406
DSC_0432
DSC_0420
DSC_0424
DSC_0380
DSC_0384
DSC_0412
DSC_0408
DSC_0429
DSC_0425
DSC_0396
DSC_0028
DSC_0435
DSC_0439
DSC_0443
DSC_0450
DSC_0452
DSC_0449
DSC_0448
DSC_0137
DSC_0457
DSC_0454
DSC_0453
DSC_0455
DSC_0068
DSC_0438
DSC_0064
DSC_0062
DSC_0145
DSC_0144
DSC_0158
DSC_0152
DSC_0151

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน ปี58-2

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Video การบรรยาย::

การบรรยายเรื่อง เทคนิคการจัดทำขอบเขตของงานและการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

การบรรยายเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนและหมวดค่าตอบแทน

DSC_0312
DSC_0342
DSC_0338
DSC_0337
DSC_0336
DSC_0327
DSC_0324
DSC_0347
DSC_0316
DSC_0319
DSC_0315
DSC_0320

เอกสารประกอบการบรรยาย::

การบรรยายเรื่อง การบริหารสัญญาและกรณีศึกษา Video การบรรยาย

DSC_0351
DSC_0352
DSC_0356
DSC_0358
DSC_0363
DSC_0365
DSC_0369
DSC_0362
DSC_0374