โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินบัญชีพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ปี60

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
และบริหารทรัพย์สิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงแรมแกรนด์แฟซิฟิกฯ จ.เพชรบุรี

กำหนดการ :: เอกสารแนบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 :: ชมวิดีทัศน์การบรรยาย


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 : พิธีเปิด และการบรรยายเรื่อง การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดย อาจารย์กริช บัวทอง


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 : การบรรยายเรื่อง การกำหนดราคากลาง โดย อาจารย์วิโรจน์ ฆ้องวงศ์
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 : การบรรยายเรื่อง การจำแนกประเภทรายจ่ายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย อาจารย์เอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
 

การประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติโครงการบริการสังคม

การประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติโครงการบริการสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559

บริการสังคม (2)
บริการสังคม (3)
บริการสังคม (4)
บริการสังคม (5)
บริการสังคม (6)
บริการสังคม (7)
บริการสังคม (8)
บริการสังคม (9)
บริการสังคม (1)
13906702_1109515529141503_7663821004895984667_n

อบรมการจัดทำรายงานสินทรัพย์ถาวรและวัสดุคงคลัง

งานพัสดุได้จัดทำโครงการอบรมการจัดทำรายงานสินทรัพย์ถาวรและวัสดุคงคลัง
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  ณ.ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์เทเวศน์
โดย นายรพล มากบุญประสิทธิ์, นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์ และนางสาวศิริมา ทับแก้ว
งานพัสดุกองคลังเป็นผู้อบรมและถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้กับหน่วยงานพัสดุของทุกคณะ
สามารถเรียกและจัดทำรายงานสินทรัพย์ถาวรและวัสดุคงคลังจากระบบ ERP ได้อย่างถูกต้อง

เอกสารการอบรม

งานจัดการความรู้ KM กองคลัง ได้รับรางวัลกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ศูนย์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้
“กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์ดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำหรับงานการจัดการความรู้กองคลังได้รับรางวัล กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บไซต์
โดยมีนางสุมิตรา  สมประสงค์ ผู้จัดการความรู้ในกองคลังและนางกนกภรณ์  กัลณา
คณะกรรมการจัดการความรู้ในกองคลัง เป็นผู้รับรางวัล

การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นกองคลัง ประจำปี 2558

กองคลังได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558
Star of Service Mind 2558 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจากการลงคะแนนได้แก่
นางสาวประนอม นิลศรีใส  นักวิชาการเงินและบัญชี งานเบิกจ่าย 2
++
บุคลากรดีเด่น58 (1)