โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต วันที่ 7 มิถุนายน 2561

Posted Posted in งานการเงิน, งานงบประมาณ, งานบัญชี, งานเบิกจ่าย1, งานเบิกจ่าย2, โครงการ / ประกาศ / กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต วันที่ 7 มิถุนายน 2561 […]

ตัวอย่าง รายละเอียดเอกสารการส่งมอบงาน ชุดเอกสารการส่งมอบทรัพย์สิน ทางราชการ

Posted Posted in งานบัญชี, แบบฟอร์มเอกสาร

[intranet] เอกสารดาว์นโหลด ตัวอย่างเอกสารการส่งมอบงาน ชุดเอกสารส่งมอบทรัพย์สินทางราชการ (.rar) […]

แก้ไข แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑

Posted Posted in งานบัญชี, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง แก้ไขเอกสาร แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ […]

กรมบัญชีกลางเข้าตรวจเยี่ยม กองคลัง มทร.พระนคร ประจำปีงบประมาณ 2556

Posted Posted in งานบัญชี

กรมบัญชีกลางได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในวันที่ 11 […]

คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS

Posted Posted in งานบัญชี, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.3/ว66 เรื่อง คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ […]