โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินบัญชีพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ปี60

Posted Posted in ภาพกิจกรรม, โครงการ / ประกาศ / กิจกรรม

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน กองคลัง […]

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

[intranet] หนังสือเวียนกองคลัง ที่ ศธ 0581.15/1027 […]

การตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมการปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ 2560

Posted Posted in งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

[carousel source=”media: 7620,7619,7618,7617,7616,7615″ limit=”8″ link=”lightbox” […]

การตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมการปรับปรุงระบบงาน ERP เพื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ 2560

Posted Posted in งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

[heading size=”16″] ทีมงานพัฒนาระบบบริหารงานคลังได้ร่วมตรวจสอบข้อมูล เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับปรุงระบบ ERP […]

การเตรียมข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและปรับโครงสร้างในระบบสารสนเทศ (BPM ,HRM และ ERP)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

[custom_gallery source=”media: 7366,7365″ limit=”5″ link=”lightbox” […]

การเตรียมข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลและปรับโครงสร้างในระบบสารสนเทศ (ระบบงาน BPM ,HRM และ ERP)

Posted Posted in งานพัฒนาระบบบริหารงานคลัง (ERP), ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ [carousel source=”media: 7224,7226,7227,7231,7229,7228,7230″ limit=”10″ […]