สรุปผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Posted Posted in กิจกรรมและผลงาน, ข่าวภายในกองคลัง

กองคลังและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังสรุปผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ […]

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุพ.ศ.2535 และแนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอกนิกส์

Posted Posted in ข่าวภายในกองคลัง, งานพัสดุ, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว […]

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินประมาณปี พ.ศ. 2557

Posted Posted in ข่าวภายในกองคลัง, งานเบิกจ่าย2, หนังสือจากกรมบัญชีกลาง

ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ กค.0406.4/ว.38 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ […]

กันเงินรายได้ภาคสมทบไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี

Posted Posted in ข่าวภายในกองคลัง, งานงบประมาณ

หนังสือกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/3661 เรื่อง  การกันเงินรายได้ภาคสมทบไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี […]

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

Posted Posted in ข่าวภายในกองคลัง, งานพัสดุ

หนังสือจากกองคลัง ที่ ศธ. 0581.15/735 เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2557

Posted Posted in ข่าวภายในกองคลัง, งานเบิกจ่าย1

หนังสือกองคลังที่ ศธ.0581.15/3418 เรื่อง เร่งรัดการเบิกเงินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ […]

การประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน

Posted Posted in ข่าวภายในกองคลัง, งานการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยกร่างระเบียบใหม่และปรับปรุงระเบียบที่ใช้ปัจจุบัน กองคลัง มทร.พระนคร ทีมเลขานุการคณะกรรมการยกร่างระเบียบข่อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน โดยนำร่างระเบียบใหม่ที่จำเป็นต้องใช้และร่างระเบียบเดิมที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน […]