บุคลากรงานการเงิน

นายปริญญา มาดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6954
นางสาวภัธรภัคร จอมแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-280-7238 และ 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8152
นางภัสสร ชื่นสกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6954
นางสาวกัญญาภัทร คงคีรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-280-7238 และ 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8154
นางสาวสมฤทัย หลีหมาด
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-280-7238 และ 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6035
นางสาวปาหนัน ทรัพย์ธำรงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร. -