บุคลากรงานงบประมาณ

นายไตรภพ เรืองแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6036, 6953
นางสาวสุพรรษา เพ็งสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6953