หน้าที่และภาระงาน

รับผิดชอบเกี่ยวกับสารบรรณ พัสดุและครุภัณฑ์ แผนและงบประมาณ เอกสารการพิมพ์ ประชุม ประกันคุณภาพการศึกษา บริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน การจัดการความรู้ (KM)

ติดต่องานบริหารทั่วไป โทร.02-665 3726 หรือ 02-665 3777 ต่อ 6198