บุคลากรงานบริหารทั่วไป

นางกนกภรณ์ กัลณา
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน (ข้าราชการ)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6198
นางสาวดวงเดือน แม้นเหมือน
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ 4 (ลูกจ้างประจำ)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8184
นางสาวประภาศรี ญาณวารี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานราชการ)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6944
cof
นางสาวรวิสรา กุลทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8236