บุคลากรงานบริหารทั่วไป

นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยฟ้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946
นางสาวดวงเดือน แม้นเหมือน
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ 4 (ลูกจ้างประจำ)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8184
นางสาวรวิสรา กุลทอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8236
นางสาวนุสบา เที่ยงทัศน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร.