บริหารทรัพย์สิน

[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวรัชนี ลักษณ์อนันต์กูร
ทำหน้าที่ : หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6120
: ratchanee.k@rmutp.ac.th

[/column] [/row]