บุคลากรงานบัญชี

นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6080
นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8148
นางนภัสรา ยมศรีเคน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8150
นางสาวนิสารัตน์ โสดามุก
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8159
นางสาวศิริพร เพียวสำราญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8147
นางสาวมนัสนันท์ จันทรภาสวร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทรศัพท์ : 02 665 3777 ต่อ 6034