กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

[tabs class=”my-custom-tabs” vertical=”yes”]
[tab title=”พระราชบัญญัติ”][table id=40 /][/tab]
[tab title=”กฎกระทรวง”][table id=41 /][/tab]
[tab title=”ระเบียบกระทรวงการคลัง”][table id=42 /][/tab]
[tab title=”ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี”][table id=43/][/tab]
[tab title=”ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”][table id=44/][/tab]
[tab title=”ประกาศคณะกรรมการราคากลาง”][table id=45/][/tab]
[tab title=”หนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”][table id=46/][/tab]
[tab title=”หนังสือกรมบัญชีกลาง”][table id=47/][/tab]
[/tabs]