บุคลากรงานพัสดุ

นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6042
นายรพล มากบุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6945
Fax. 02-665-3725
นางสาวศิริมา ทับแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6384
นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 8187
นางสาวชัชราพันธ์  ก๊กมาศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. -
นางสาวปิยากร ชำนาญหมอ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร. -