บุคลากรงานพัสดุ

นางสาวดุษฎี พรหมขาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6951
นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6042
นายรพล มากบุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6945
Fax. 02-665-3725
นางสาวโรจนา เดชานุภาพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 8237
นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยฟ้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946
นางสาวศิริมา ทับแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6384
นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 8238
นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 8187