โครงสร้างบุคลากรพัสดุ

[row] [column size=”2/5″]นางสาวดุษฎี [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวดุษฎี พรหมขาม
หัวหน้างานพัสดุ
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6951

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″]นางอัญชนา [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ทำหน้าที่ : งานครุภัณฑ์
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6042

[/column] [/row]


[row]นายรพล [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นายรพล มากบุญประสิทธิ์
ทำหน้าที่ : งานจ้างเหมาบริการ,สินทรัพย์ถาวร,ค่าเสื่อม
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6945

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวโรจนา เดชานุภาพ
ทำหน้าที่ : จัดซื้อวัสดุ, ครุภัณฑ์เงินรายได้
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยฟ้า
ทำหน้าที่ : งานโครงการ
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวศิริมา ทับแก้ว
ทำหน้าที่ : บริหารสัญญาจ้างเหมา
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6384

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล
ทำหน้าที่ : บริหารสัญญาก่อสร้าง
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน
ทำหน้าที่ : วัสดุคงคลัง, ข้อมูลผู้ขาย,
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6384

[/column] [/row]