ระเบียบ / ประกาศ เกี่ยวกับงานเบิกจ่าย 1

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
::หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักาาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป้นต้องใช้ยา ที่มีค่าใช้ยาจ่ายสูง (คลิก)
::ปรับปรุงหลักเกณฑืการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร้งและโลหิตวิทยาต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง (คลิก)
::ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฎิบัติในการพิจารณาใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยแุกเฉิน (คลิก)
::ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (คลิก)
:: การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยไตเทียม (คลิก)
:: อัตาค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการหมวดที่8 ค่าตรวจวินิจและรักาาทางรังสีวิทยา (คลิก)
:: ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเ็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (คลิก)
:: หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (คลิก)
:: ขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพบาบาล (คลิก)
:: หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนสำรองจ่าย (คลิก)
:: หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดเครื่องไตเทียม (คลิก)
:: หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการให้บริการและใช้งานอุปกรณ์ ToKen Keyระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำกรมบัญชีกลาง (คลิก)
:: หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2 ) (คลิก)
:: หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (คลิก)
☛ ระเบียบกระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง (คลิก)
☛ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (คลิก)
:: หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสิทธ์บำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน (กค 0406.5/ว 28) (คลิก)
:: การใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน (กค 0900/ว.65) (คลิก)
:: การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(ว80) (ประกาศใช้วันที่ 08/04/2557) (กค 0422.3/ว80) (คลิก)
:: ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (กค 0422.3/ว21) (คลิก)
:: แก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (กค 0422.2/ว 574) (คลิก)
:: ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (กค 0422.2/พิเศษ ว 1) (คลิก)
:: หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตด้วยวิธีการฟอกเลือด (กค 0422.2/ว 284) (คลิก)
:: เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธ์ในบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน (กค 0406.5/ว 162) (คลิก)
:: การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเลกทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (กค 0423.3/ว130) (คลิก)
:: ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา (ฉบับที่7) พ.ศ.2556 (ศธ 0501(7)/ว1208) (คลิก)
☛ ระเบียบมทร.พระนคร (คลิก)
:: หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (คลิก)
:: ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ มทร.พระนคร (คลิก)
:: แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานคณะ (ศธ 0581.15/4717) (คลิก)
:: แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานคณะ (ศธ 0581.15/4473) (คลิก)
:: แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายโครงการวิจัย (คลิก)
(คลิก)
(คลิก)
(คลิก)
(คลิก)
แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับเบิกจ่าย 1
แบบฟอร์มโครงการบริการสังคม
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีสมรสตามกฎหมายครั้งแรก)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีคลอดบุตร)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และและสบภัยภิบัติ
ตามสภาพความเสียหายเป็นเหตุให้ที่อยู่อาศัยเกิดความเสียหาย)

☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีสมาชิกสวัสดิการถึงแก่กรรม)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีเจ็บป่วย)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ (กรณีเจ็บป่วยและหยุดพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง)
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอเบิกค่าการศึกษาบุตร
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบขอรับทุนการศึกษา
☛ งานเบิกจ่าย 1 : ใบสำคัญรับเงิน ทุนการศึกษา
☛ งานเบิกจ่าย 1 : แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
☛ งานเบิกจ่าย 1 : ตัวอย่างรายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
☛ งานเบิกจ่าย 1 : เอกสารประกอบการเบิกจ่ายทุนการศึกษา