บุคลากรงานเบิกจ่าย 1

นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8145
นางสาวจรูญลักษณ์ อุปถัมภ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6033
นางสาววราพร เกิดผล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8235
นางสาวมธุรส ชายหงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8146
นางสาววิมานทิพย์ วีรสกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8153
นางสาวปาหนัน ทรัพย์ธำรงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6940