บุคลากรงานเบิกจ่าย 2

นางสาวสุวรรณา เปี่ยมทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8144
นางสาวประนอม นิลศรีใส
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6031
นางโรจนา ร่วมญาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8144, 6031
นางสาวจิราภรณ์ หมอยาดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6952
นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8149
นางสาวจิตราภัทร หอมแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8239