ติดต่อเรา

ปรับเปลี่ยน วัน เวลาในการให้บริการจ่ายเช็คและรับหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  • บุคลากรและหน่วยงานภายในสังกัดให้บริการตามปกติทุกวันทำการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น.
    และ 13.00 – 15.30 น.
  • บุคคลและหน่วยงานภายนอก เดิมให้บริการทุกวันทำการ ตามเวลาราชการ ปรับเป็นให้บริการสัปดาห์ละ 2 วันทำการ
    คือ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น.


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ชื่อ เบอร์โทร
นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

02-665-3777 ต่อ 6030
งานบริหารทั่วไป 02-665 3726 หรือ 02-665 3777 ต่อ 6198 , 6944 , 8184,8236
งานพัสดุ 02-665 3777 ต่อ 6951,6946,6384,6042,8237,8238,6945,8137
งานเบิกจ่าย 1 02-665-3777 ต่อ 8145,6033,8146,8153,8235,6940
งานเบิกจ่าย 2 02-665-3777 ต่อ  6031,2839,8149,6952,8144,6952
งานการเงิน 02-665-3777 ต่อ 6035 , 6954,8154,8152
งานบริหารทรัพย์สิน 02-665-3777 ต่อ 6120
งานงบประมาณ 02-665-3777 ต่อ 6036 , 6953,
งานบัญชี 02-665-3777 ต่อ  6080,6034,8148,,8159,8150,8147