ทำเนียบรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน- 59 (เก่า)

[row] [column size=”1/4″] [frame][/frame][/column] [column size=”3/4″]

[heading size=”16″]

ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
24 ส.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2559

[/heading]

[slider source=”category: 147″ limit=”20″ link=”post” target=”blank” width=”740″ height=”380″ centered=”no” pages=”no”] [/column] [/row]

[button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/wp-content/uploads/2016/09/รองฯ_2ผลงานที่ได้พัฒนา.pdf” target=”_blank” style=”3d” background=”#2EC0F9″ color=”#FFFFFF” radius=”3″ icon=”icon: file-text”]ผลงานที่พัฒนา[/button] [button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/wp-content/uploads/2016/09/รองฯ_1ผลงานที่ได้รับมอบหมาย.pdf” target=”_blank” style=”3d” background=”#2EC0F9″ color=”#FFFFFF” radius=”3″ icon=”icon: file-text”]ผลงานที่ได้รับมอบหมาย[/button] [button url=”https://finance.offpre.rmutp.ac.th/2556/wp-content/uploads/2016/10/SystemInformation2.pdf” target=”_blank” style=”3d” background=”#2EC0F9″ color=”#FFFFFF” radius=”3″ icon=”icon: file-text”]ระบบสารสนเทศทางการคลัง[/button]

ผลงานและกิจกรรม

[posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”5″ tax_term=”147″ tax_operator=”2″ order=”desc”]


[row] [column size=”1/4″] [frame][/frame][/column] [column size=”3/4″]

[heading size=”16″]

ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
19 ธ.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2559

[/heading]

[/column] [/row]