ทำเนียบรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร พวงนาค
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาดิจิทัลและการคลัง
Asst. Prof. Dr. Korn Puangnak
1 ต.ค. 2566 – ปัจจุบัน
ดร.มัณฑนา เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง
Asst.Prof.Pennapa Suwanbamrung
1 ก.พ. 2567 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง
Asst. Prof. Dr. Amornsiri Dissorn
5 ก.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง
Asst.Prof.Pennapa Suwanbamrung
6 ก.ค. 2564 – 25 ม.ค. 2567
ดร.ปริญญา มากลิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
Dr.Parinya Maglin
25 มิ.ย. 2563 – 16 มิ.ย. 2564
ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Asst.Prof. Sujai Pornjermkul
1 ต.ค. 2559 – 17 มิถุนายน 2563
ดร.พัทรียา เห็นกลาง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Dr. Pattareya Henklang
Assistant to the President
1 ต.ค. 2559 – 30 พ.ย. 2561
ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Asst. Prof. Dr. Chayapat Kee-ariyo
Assistant to the President
27 ก.พ. 2561 – 17 มิ.ย. 2563
ผศ.ดร.วันสิริ ประเสริฐทรัพย์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
24 ส.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2559
ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
19 ธ.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2559