ทำเนียบผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
27 ม.ค. 65 – ปัจจุบัน

นางสาวศิริมา กองสำลี
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
1 ต.ค. 64 – 27 ม.ค. 65
นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
1 ต.ค. 60 – 11 ต.ค. 63
นางสุมิตรา สมประสงค์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60
นางสาทิพย์ เส็งลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
1 มิ.ย. 59 - 30 ก.ย. 59
นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
1 เม.ย. 54 - 31 พ.ค. 59
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
26 ต.ค. 50 - 31 มี.ค. 54