บุคลากรงานบริหารทรัพย์สิน

นางสาวดุษฎี พรหมขาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6120
นางสาวประภาศรี ญาณวารี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานราชการ)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6120