บุคลากรงานบริหารทรัพย์สิน

นางสาวรัชนี ลักษณ์อนันต์กูร
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการ)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6120