บุคลากรงานบริหารทรัพย์สิน

นางสาวดุษฎี พรหมขาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6120
นางสาวประภาศรี ญาณวารี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานราชการ)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 6120
นายสุทธิชัย กระจ่างโพธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร. 02-665 3777 เบอร์ต่อ 8335