แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ประกาศรายชื่อผู้ทิ้งงาน

รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนมกราคม(เพิ่มเติม) 2564 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนมกราคม 2564 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนธันวาคม 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนพฤศจิกายน(เพิ่มเติม) 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนพฤศจิกายน 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนพฤศจิกายน 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนตุลาคม 2563 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 1ฉบับ (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนตุลาคม 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนกันยายน 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนสิงหาคม 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนกรกฎาคม (เพิ่มเติม)2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนมิถุนายน 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนพฤษภาคม(เพิ่มเติม) 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนพฤษภาคม(เพิ่มเติม) 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนพฤษภาคม 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนพฤษภาคม 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนพฤษภาคม 2563 (คลิก)
รายชื่อผู้ทิ้งงาน เดือนเมษายน 2563 (คลิก)