ประวัติ วิสัยทัศน์และพันธกิจ กองคลัง

ประวัติความเป็นมา
กองคลัง ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ.2518
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ได้มีการแบ่งงานภายในตามโครงสร้างเป็น 5 แผนก ประกอบด้วย
1. แผนกการเงิน 2. แผนกบัญชี 3. แผนกตรวจสอบ 4. แผนกพัสดุ 5. แผนกงบประมาณ

ปี พ.ศ. 2532 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปี พ.ศ. 2542 ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้แบ่งโครงสร้างหน่วยงานของกองคลัง เป็น 6 ฝ่าย
ประกอบด้วย 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. ฝ่ายการเงิน 3. ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4. ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 5. ฝ่ายงบประมาณ 6. ฝ่ายบัญชี

ปี พ.ศ. 2547 กองคลัง ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเดิม ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
และฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นฝ่ายเบิกจ่าย 1 และ 2 ประกอบด้วย 6 ฝ่าย ประกอบด้วย
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2. ฝ่ายการเงิน 3. ฝ่ายบัญชี
4. ฝ่ายเบิกจ่าย 1 5. ฝ่ายเบิกจ่าย 2 6. ฝ่ายงบประมาณ

ปี พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2548
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการโอนกิจการ ภาระผูกพันของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2548 และลงในราชกิจจานุเบกษา ผลใช้บังคับ เมื่อ 8 สิงหาคม 2548 มหาวิทยาลัยฯ
ได้มีหนังสือสั่งการให้ข้าราชการ และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนไปปฏิบัติหน้าที่ในวันทำการวันแรกของปีงบประมาณ 2549
ของแต่ละ มทร. นั้น ๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการปรับนโยบายการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ โดยกองคลังแบ่งงาน
ออกเป็น 6 ฝ่าย ประกอบด้วย 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. ฝ่ายการเงิน 3. ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
4. ฝ่ายเบิกจ่าย 5. ฝ่ายพัสดุ 6. ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

ปัจจุบันกองคลัง แบ่งงานภายในตามโครงสร้างและอัตรากำลังของกองคลัง ปีงบประมาณ 2551-ปัจจุบัน จากฝ่าย
เปลี่ยนเป็นงาน 8 งาน ประกอบด้วย 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานการเงิน 3. งานบัญชี 4. งานเบิกจ่าย 1
5. งานเบิกจ่าย 2 6. งานงบประมาณ 7. งานพัสดุ 8. งานบริหารทรัพย์สิน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการมุ่งมั่นพัฒนางานคลัง บนพื้นฐานของความถูกต้อง
โปร่งใส่ ตรวจสอบได้และมีคุณภาพ
พันธกิจ (Mission)
1. ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ให้ถูกต้องตามกฏระเบียบและข้อบังคับทางราชการ

2. บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเปิดประโยชน์สูงสุด

3. ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการด้วยความเต็มใจ สร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ

4. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานคลังอย่างต่อเนื่อง