พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

[tabs class=”my-custom-tabs” vertical=”yes”]
[tab title=”พระราชบัญญัติ”][table id=40 /][/tab]
[/tabs]