เลขที่

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว๕๕๔
ที่ นร ๐๗๐๒/ว๑๑
ที่ กค 0408.4/ว35

ที่ กค 0433.4/ว38

ที่ กค 0409.2/ว589
ที่ กค 0419.2/ว585

ที่ กค(กรท) 0433.3/ว583
ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว577

ที่ นร 0731.2/ว24

ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว552

ที่ กค 0416.2/ว531

ที่ กค 0433.2/ว533
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว521
ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว520
ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว513

ที่ กค(กวจ) 0405.3/ว476
ที่ กค(กรท) 0433.2/ว471
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว457
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว452
ที่ กค 0433.5/ว386
ที่ กค 0416.2/ว376

ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว371
ระเบียบ
ที่ นร 0731.2/ว111

ที่ กค 0402.5/ว76

ที่ กค 0402.5/ว351
ที่ กค(กวจ) 0405.3/ว350
ระเบียบ

ที่ นร 0702/ว112
ที่ กค 0410.3/ว344
ที่ กค 0416.2/ว339

ที่ กค 0412.4/ว323
ที่ กค 0416.2/ว291
ที่ กค(กวจ) 0405.4/ว260
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว254
ประกาศ
ที่ กค 0402.4/ว248

ที่ กค 0402.4/ว247
ที่ กค 0411.1/ว233

พระราชบัญญัติ
ระเบียบ
ที่ กค 0412.3/ว221
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว213
ที่ กค 0433.2/ว206

ที่ กค 0402.3/ว187
ที่ กค 0414.3/ว173

ที่ กค 0402.3/ว29

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว144
ที่ กค 0422/ว143
ที่ นร 0731.2 ว 62

ที่ กค 0416.4/ว127

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว116
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว117
ที่ กค 0408.4/ว20

ที่ ศธ 5212.1/ว99
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว94
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว83
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว82
ที่ กค 0416.2/ว84

ที่ กค 0402.3/ว10
ที่ กค 0405.2/ว63

ที่ นร 0731.2 ว 48

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว54
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว52

ที่ กค 0410.3/ว43
ที่ กค 0402.3/ว18
ที่ กค 0412.5/ว29

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว1
ที่ กค 0410.3/ว536
ที่ นร 0731.1/ว32

ที่ นร 0731.3/ว31


ที่ กค 0410.3/ว541
ที่ กค 0410.3/ว487
ที่ กค 0410.3/ว571

ที่ กค 0405.4/ว460

ที่ กค 0414.3/ว456

ที่ กค 0410.2/ว445
ที่ กค 0402.5/ว98
ที่ กค 0419.4/ว443

ที่ กค 0419.4/ว444


ที่ กค 0408.5/ว147
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว514
ที่ กค 0402.5/ว85
ประกาศ
ที่ กค 0511/ว1208
ที่ กค 0416.4/ว332
ประกาศ
พระราชบัญญัติ
ที่ กค 0416.4/ว143
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว149
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว15
ที่ กค 0416.2/ว134
ที่ กค 0416.4/ว 94

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว118
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว123
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว112
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว111
ที่ กค 0408.4/ว16

ที่ กค 0405.3/ว91

ที่ กค 0416.2/ว33

ที่ กค 0412.5/ว29

ที่ กค 0408.5/ว27
ที่ กค 0408.5/ว22
ที่ กค 0416.2/ว495

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว418
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว514
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395
ที่ กค 0408.5/ว371

ที่ กค 0416.4/ว333
ที่ ศธ 0581.15/2584
พระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์
ที่ ศธ 0581.15/4440
ที่ ศธ 0581.15/5888
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ

วันที่

23 พ.ย.63
6 พ.ย.63
2 มี.ค.63

3 ก.พ.63

27 ธ.ค.62
23 ธ.ค.62

20 ธ.ค.62

13 ธ.ค.62


29 พ.ย.62

22 พ.ย.62


12 พ.ย.62

12 พ.ย.62
30 ต.ค.62

29 ต.ค.62

24 ต.ค.62


30 ก.ย.62

27 ก.ย.62

19 ก.ย.62

17 ก.ย.62

9 ส.ค.62
7 ส.ค.62

5 ส.ค.62

31 ก.ค.62
31 ก.ค.62

25 ก.ค.62

24 ก.ค.62
23 ก.ค.62

19 ก.ค.62

19 ก.ค.62
18 ก.ค.62
12 ก.ค.62

28 มิ.ย.62
13 มิ.ย.62
30 พ.ค.62

29 พ.ค.62

27 พ.ค.62
24 พ.ค.62

24 พ.ค.62
21 พ.ค.62

19 พ.ค.62
13 พ.ค.62
13 พ.ค.62
7 พ.ค.62

1 พ.ค.62

19 เม.ย.62
9 เม.ย.62

5 เม.ย.62

25 มี.ค.62

25 มี.ค.62
21 มี.ค.62

14 มี.ค.62

12 มี.ค.62

12 มี.ค.62

12 มี.ค.62

11 มี.ค.62

28 ก.พ.62
27 ก.พ.62

22 ก.พ.62

22 ก.พ.62

22 ก.พ.62

18 ก.พ.62
5 ก.พ.62

1 ก.พ.62

1 ก.พ.62

31 ม.ค.62


29 ม.ค.62
29 ม.ค.62
17 ม.ค.62

2 ม.ค.62

27 ธ.ค.61
26 ธ.ค.61

24 ธ.ค.61


6 ธ.ค.61
31 ต.ค.61
22 ต.ค.61

9 ต.ค.61

9 ต.ค.61

5 ต.ค.61
1 ต.ค.61
29 ก.ย.61

28 ก.ย.61


26 ก.ย.61
17 ก.ย.61

7 ก.ย.61
6 ก.ย.61
5 ก.ย.61
24 ก.ค.61
23 ก.ค.61
21 มิ.ย.61
16 เม.ย.61
26 มี.ค.61

23 มี.ค.61

19 มี.ค.61
15 มี.ค.61

12 มี.ค.61

9 มี.ค.61

9 มี.ค.61

7 มี.ค.61

5 มี.ค.61

5 มี.ค.61

5 มี.ค.61

20 ก.พ.61

19 ก.พ.61

16 ก.พ.61

19 ม.ค.61

16 ม.ค.61
12 ม.ค.61
29 ธ.ค.60

3 พ.ย.60

24 ต.ค.60

10 ต.ค.60

22 ก.ย.60

31 ส.ค.60
21 มิ.ย.60
25 ก.พ.60
2559-2560
30 ก.ย.59
4 พ.ย.58
17 ก.ย.55
22 ธ.ค.52
22 ก.ย.49

เรื่อง

☛ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก้บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
☛ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
☛ การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ จัดฝึกอบรม จัดงาน จัดประชุม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากแพร่ระบาดโรคติดเชื่้อไวรัส โคโรนา2019
☛ การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
☛ แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน
☛ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม
☛ การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
☛ ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญัติงปม.รายจ่ายประจำปี งปม.พ.ศ.2563
☛ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ย. 62
☛ การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
☛ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
☛ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน
☛ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน

☛ แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

☛ การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดวันที่ 4-5 พ.ย.62
☛ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
☛ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
☛ แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบแขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
☛ แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง
☛ กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
☛ อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
☛ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
☛ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
☛ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในประกาศขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.ค.62
☛ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
☛ การขยายเวลาเก็บรักษางบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
☛ ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
☛ ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562
☛ ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผู้กพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562
☛ คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า
☛ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง(เพิ่มเติม)
☛ การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
☛ การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
☛ การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ
☛ แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม

☛ กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
☛ ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
☛ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
☛ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562
☛ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
☛ ระเบียบกค.ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
☛ การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
☛ แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด
☛ คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
☛ ซ้อมความเข้าใจระเบียบกค.ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562
☛ การแจ้งเพิ่มศูนย์ต้นทุน สำหรับการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์(KTB Corporate Online)
☛ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
☛ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง

☛ หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ปีงปม.2562
☛ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มีนาคม 2562
☛ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งออกจากเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติและแนวปฏิบัติการจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)
☛ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
☛ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
☛ การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
☛ การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
☛ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจ้างพิมพ์งานกับองค์การค้าของ สกสค.
☛ การอนุมัติข้อยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 168
☛ การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183
☛ การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดตามระเบียบกค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
☛ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
☛ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
☛ แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
☛ ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
☛ ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่องข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
☛ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 มาตรา102 วรรคหนึ่ง(2)
☛ คู่มือการบัญชีภาครัฐเรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
☛ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
☛ แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
☛ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
☛ แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
☛ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
☛ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะการฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการระหว่างประเทศ
☛ เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปีงปม.2562
☛ การผ่อนผันปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS
☛ แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
☛ แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ-e-GP-เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562
☛ แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณ กรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online
☛ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่องรายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
☛ การกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
☛ ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
☛ มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
☛ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551
☛ แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
☛ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
☛ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
☛ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร
☛ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก(เพิ่มเติม)
☛ กําหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
☛ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
☛ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
☛ แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
☛แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

☛ ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
☛ กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
☛ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง

☛ ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ
☛ ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
☛ แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
☛ ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
☛ ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
☛ ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
☛ กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง
☛ การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
☛ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
☛ แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ
☛ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560
☛ ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
☛ ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
☛ แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
☛ กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีสอบราคา
☛ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมระหว่างประเทศ

☛ แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
☛ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
☛ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2560
☛ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
☛ ตัวอย่างข้อมูลต้นทุนผลผลิต เกณฑ์การประเมินฯ ปี 2562 และเอกสารประกอบการบรรยาย
☛ การทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
☛ มาตราการประหยัดงบประมาณ
☛ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉบับที่-3
☛ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉบับที่-2
☛ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉบับที่-1

ดาวน์โหลด

(ดาวน์โหลด)

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )


( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )


( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )


( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )


( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )


( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )


( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )

( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )
( ดาวน์โหลด )