ระเบียบการศึกษาบุตร

ที่ กค 0408.5/ว27 ลว.16ม.ค.61 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560
ที่ กค 0408.5/ว22 ลว.12 ม.ค.61 ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ที่ กค 0408.5/ว371 ลว.22ก.ย.60 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา