ระเบียบค่าสอน ค่าที่พัก และค่าตอบแทน

ที่ กค 0402.5/ว85 ลว.6ก.ย.61 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ลว. 4 เมษายน 2561 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา การศึกษารายวิชาเพิ่มเติม และรถประจำตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ที่ กค 0408.5/ว147 ลว.7ก.ย.61 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๑
หนังสือเวียนกองคลังที่ ศธ 0581.15/1169 ลว.22พ.ย.59 ทบทวนแนวปฎิบัติการจัดทำและส่งใบเบิกค่าสอน ภาค 1