ระเบียบค่าใช้จ่ายฝึกอบรม และเบี้ยประชุม

ลงวันที่ 17 กันยายน 2555 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2555
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2552
ลงวันที่ 22 กันยายน 2549 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-การจัดงาน-และการประชุมระหว่างประเทศ-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2549
ที่ กค 0408.4/ว16 ลว.16ก.พ.61 ประกาศกองคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการประชุมระหว่างประเทศ