ระเบียบพัสดุ

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว144 ลว.25มี.ค.62 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว117 ลว.12มี.ค.62 การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
ที่ ศธ 5212.1/ว99 ลว.28ก.พ.62 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจ้างพิมพ์งานกับองค์การค้าของ สกสค.
ที่ กค 0405.4/ว460 ลว.9ต.ค.61 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ที่ กค(กวจ)0405.2/ว119 ลว.7 มี.ค.61 แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ-e-GP-เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
แนวปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ
การใช้งานรหัส UNSPSC ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ