ระเบียบ มทร.พระนคร

ระเบียบ มทร.พระนครเกี่ยวกับค่าตอบแทน

ระเบียบ

ระเบียบ

ระเบียบ

ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ

ระเบียบ

ว/ด/ป

10 ม.ค.63

19 ส.ค.62

4 เม.ย.61
5 ก.ย.61
4 เม.ย.61
14 ส.ค.57
13 มี.ค.55
8 เม.ย.54
27 ม.ค.53
26 ก.ค.53
31 ส.ค.53
9 ก.พ.61
28 พ.ย.57
15 พ.ค.55
25 พ.ย.54
2 พ.ย.59

2 ก.ค.57

รายละเอียด

☛ การจ่ายเงินสนับสนุนผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งทั่วไปหรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2563
☛ การขอเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ และระเบียบกค.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2562
☛ รถประจำตำแหน่งของอธิการบดีและรองอธิการบดีที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2561
☛ การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2)
☛ การจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงานในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ฉบับที่1)
☛ การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่หัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2557
☛ การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555
☛ กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ.2554
☛ การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2553
☛ การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนรายเดือน พ.ศ.2553
☛ การจ่ายเงินเพื่อการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553
☛ การจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2561 (ฉบับที่4)
☛ การจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2557 (ฉบับที่3)
☛ การจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2555 (ฉบับที่2)
☛ การจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ พ.ศ.2554 (ฉบับที่1)
☛ การจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2559 (ฉบับที่2)
☛ การจ่ายเงินสนับสนุนสำหรับผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2557 (ฉบับที่1)
ระเบียบ มทร.พระนครเกี่ยวกับทุนการศึกษา

ระเบียบ

ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ

ว/ด/ป

13 มี.ค.57
26 ก.ค.53
7 มิ.ย.49

รายละเอียด

☛ ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2557 (ฉบับที่3)
☛ ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2553 (ฉบับที่2)
☛ ทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2549 (ฉบับที่1)
ระเบียบ มทร.พระนครเกี่ยวกับกองทุน/บริการสังคม

ระเบียบ

ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ

ว/ด/ป

26 ก.พ.59
18 ธ.ค.58
18 ธ.ค.58
18 ธ.ค.58

รายละเอียด

☛ การให้บริการสังคม พ.ศ. 2559
☛ กองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558
☛ กองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558
☛ กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ระเบียบ มทร.พระนครเกี่ยวกับเดินทางไปราชการ/เบี้ยประชุม

ระเบียบ

ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ

ว/ด/ป

8 เม.ย.54
31 ส.ค.53
30 มี.ค.52

รายละเอียด

☛ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชั่วคราวสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2554
☛ การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2553 (ฉบับที่2)
☛ การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2552 (ฉบับที่1)
ระเบียบ มทร.พระนครเกี่ยวกับการรับเงิน-จ่ายเงิน

ระเบียบ

ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ

ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ

ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ

ว/ด/ป

4 ส.ค.56
24 ส.ค.54
24 ธ.ค.51
10 พ.ย.49
18 พ.ค.49
20 ก.พ.50

20 ก.พ.50
26 พ.ค.51
15 ธ.ค.52
15 ธ.ค.52
15 ธ.ค.52
15 ธ.ค.52
15 ธ.ค.52

11 ก.ย.52
11 ส.ค.52
25 ก.พ.52
31 ส.ค.53
11 มี.ค.53
14 ม.ค.53
14 ม.ค.53
20 ม.ค.54
13 มี.ค.55
13 มี.ค.55
13 มี.ค.55
13 มี.ค.55
3 พ.ค.57
29 เม.ย.58
29 ก.ค.59

รายละเอียด

☛ การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 3)
☛ การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2)
☛ การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 1)
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) ในโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคสมทบหลักสูตรภาษาอังกฤษ
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2)
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2)
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) (ฉบับที่ 2)
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ 2)
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2)
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ระดับปริญญาตรี
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาศูนย์การศึกษา
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคสมทบ (ฉบับที่ 3)
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ภาคสมทบ (ฉบับที่ 3)
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ (ฉบับที่ 3)
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคสมทบ (ฉบับที่ 2)
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ พ.ศ.2557
☛ การรับ – จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคพิเศษ พ.ศ.2558
☛ การรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2559
ระเบียบ มทร.พระนครเกี่ยวกับงานวิจัย

ระเบียบ

ระเบียบ

ระเบียบ
ระเบียบ

ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ

สัญญา
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ

ระเบียบ

ระเบียบ

ระเบียบ

ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ
ระเบียบ

ว/ด/ป

10 ม.ค.61

31 พ.ค.60
27 ส.ค.58

26 ส.ค. 58
19 ส.ค.57
2 ก.ค.57
10 ก.พ.57
22 พ.ค.56

สัญญา
6 ก.ค.55
6 ก.ค.55
31 ส.ค.53

8 ก.ค.53

4 มิ.ย.51

5 พ.ย.50

1 ต.ค.47
1 ต.ค.47
31 ส.ค.53
5 พ.ย.50

รายละเอียด

☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสาร
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอการวิจัย
☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัย เกี่ยวกับการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงิน
☛ แบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2555
☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2555
☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒฺประจำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
☛ ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องวารสารทางวิชาการที่มีกระบวนการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการยอมรับในวงวิชาการ
☛ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2551
☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร พ.ศ. 2550
☛ ระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2547
☛ เอกสารแนบท้ายระเบียบ มทร.พระนคร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2547
☛ การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการและวิจัย พ.ศ.2553 (ฉบับที่2)
☛ การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารวิชาการและวิจัย พ.ศ.2550 (ฉบับที่1)