ระเบียบเกี่ยวกับบัญชี

ที่ กค 0402.3/ว29 ลว.5เม.ย.62 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
ที่ กค 0402.3/ว10 ลว.18ก.พ.62 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์
ที่ กค 0410.3/ว43 ลว.29ม.ค.62 คู่มือการบัญชีภาครัฐเรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์