ระเบียบ/แบบฟอร์มบริหารทรัพย์สิน

ระเบียบงานบริหารทรัพย์สิน
☛ ประกาศการลดหรือการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าเช่าสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์ โควิท-19 (ระยะเวลาที่สี่) (คลิก)
☛ ระเบียบเกี่ยวกับงานบริหารทรัพย์สิน (คลิก)