รายงานการเงิน

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
(ผ่านการตรวจสอบ โดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)


รายละเอียดรหัสงบประมาณ