หนังสือระเบียบต่างๆ

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รวบรวมโดยกองกลาง มทร.พระนคร
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ โดยกองคลัง

[tabs class=”my-custom-tabs” vertical=”yes”]
[tab title=”1. ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย”][intranet][table id=10 /][/intranet][/tab]
[tab title=”2. คู่มือ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัย”][intranet][table id=9 /][/intranet][/tab]
[tab title=”3. ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ภายนอก”][intranet][table id=8 /][/intranet][/tab]
[tab title=”4. คู่มือ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ ภายนอก”][intranet][table id=7 /][/intranet][/tab]
[/tabs]