หมายเลขโทรศัพท์ภายในกอง

ชื่อ เบอร์โทร
นางวันดี ช่วยประยูรวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ตรง
02-282-9009 ต่อ6030
02-280-1932
งานเบิกจ่าย2
เบอร์โทรศัพท์ตรง
02-282-9009 ต่อ6031
02-282-3846
งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ตรงและFAX
02-282-9009 ต่อ6032
02-280-1931
งานบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ตรง
02-282-9009 ต่อ6034
02-280-1958
งานการเงิน
เบอร์โทรศัพท์ตรง
02-282-9009 ต่อ6035
02-280-7238
งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ตรงและFAX
02-282-9009 ต่อ6033
02-282-0834
งานเบิกจ่าย1 02-282-9009 ต่อ6033
งานงบประมาณ 02-282-9009 ต่อ6036
งานบริหารทรัพย์สิน 02-282-9009 ต่อ6036