เกี่ยวกับเรา

ประวัติกองคลัง

กองคลัง ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
การแบ่งโครงสร้างส่วนราชการในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้มีการแบ่งงานภายในตามโครงสร้าง
เป็น 5 แผนก
1. แผนกการเงิน  2. แผนกบัญชี   3. แผนกตรวจสอบ   4. แผนกพัสดุ   5. แผนกงบประมาณ

ปี พ.ศ. 2532 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2542 ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้แบ่งโครงสร้างหน่วยงานของกองคลัง เป็น 6 ฝ่าย
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป       2. ฝ่ายการเงิน               3. ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4. ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ          5. ฝ่ายงบประมาณ          6. ฝ่ายบัญชี

ปี พ.ศ. 2547 กองคลัง ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเดิม ฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
และฝ่ายตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นฝ่ายเบิกจ่าย 1 และ 2 ประกอบด้วย 6 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป      2. ฝ่ายการเงิน                3. ฝ่ายบัญชี
4. ฝ่ายเบิกจ่าย 1             5. ฝ่ายเบิกจ่าย 2            6. ฝ่ายงบประมาณ

ปี พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548
และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2548 เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการโอนกิจการ ภาระผูกพันของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2548 และลงในราชกิจจานุเบกษา ผลใช้บังคับ เมื่อ 8 สิงหาคม 2548 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือสั่งการให้ข้าราชการ และลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนไปปฏิบัติหน้าที่ในวันทำการวันแรกของปีงบประมาณ
2549 ของแต่ละ มทร. นั้น ๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการปรับนโยบายการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ โดยกองคลังแบ่งงาน
ออกเป็น 6 ฝ่าย
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป         2. ฝ่ายการเงิน             3. ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
4. ฝ่ายเบิกจ่าย              5. ฝ่ายพัสดุ                 6. ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

ปัจจุบันกองคลัง แบ่งงานภายในตามโครงสร้างและอัตรากำลังของกองคลัง ปีงบประมาณ  2551-2554  จากฝ่าย
เปลี่ยนเป็นงาน 8 งาน ดังนี้
1. งานบริหารทั่วไป         2. งานการเงิน               3. งานบัญชี        4. งานเบิกจ่าย1
5. งานเบิกจ่าย2             6. งานงบประมาณ          7. งานพัสดุ         8. งานบริหารทรัพย์สิน