แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป
☛ งานบริหารทั่วไป :: ใบรับรองเวลาการปฏิบัติราชการ (สำหรับกรอกและพิมพ์) (คลิก)
☛ งานบริหารทั่วไป :: บันทึกขออนุญาตออกก่อนเวลาราชการ (สำหรับกรอกและพิมพ์) (คลิก)
ระเบียบงานบริหารทั่วไป
☛คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (คลิก)