แบบฟอร์มงานบริหาร

แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป
☛ แบบฟอร์มเอกสาร (คลิก)
ระเบียบงานบริหารทั่วไป
☛คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการและผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (คลิก)