ระเบียบ/แบบฟอร์ม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
☛ แนวทางปฎิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำส่งเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนกส์(27 ธ.ค. 62) ( ดาวน์โหลด )
☛ แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน (27 ธ.ค. 62) ( ดาวน์โหลด )
☛ ระเบียบกระทรวงการคลัง/กรมบัญชีกลาง (คลิก)
☛ การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2556 (ฉบับที่ 3) ( ระเบียบ)
☛ การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2) ( ระเบียบ)
☛ การรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 1) ( ระเบียบ)
☛ ระเบียบมทร.พระนคร (คลิก)
☛ ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ( ดาวน์โหลด )
☛ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 ( ดาวน์โหลด )
☛ แนวปฏิบัติในการยืมเงินราชการและการส่งหลักฐานการจ่ายเงิน (คลิก)
ประกาศมทร.พระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำเงินรายได้ พ.ศ.2551 (29 ธ.ค.51)
แบบฟอร์มการเงิน
☛ งานการเงิน : แบบสัญญาการยืมเงินใช้บัตรเครดิตราชการและเช็ค (คลิก)
☛ งานการเงิน : แบบสัญญาการยืมเงิน แบบ 8500 (คลิก)
☛ งานการเงิน : แบบใบสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิต (คลิก)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (บริษัทและบุคคลภายนอก)
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (สำหรับนักศึกษา)