รายชื่อบุคลากร

ข้าราชการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง งาน ระดับตำแหน่ง
1. นางสาทิพย์ เส็งลา นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง
2. นางกนกภรณ์ กัลณา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หัวหน้างานบริหารทั่วไป ชำนาญงาน
3. นางวรัชยา ศรีสกาวกุล นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้างานการเงิน ชำนาญการพิเศษ
4. นางศิริมา อาจนนลา นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้างานบัญชี ชำนาญการ
5. นางรัชนี กำเนิดมณี นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้างานเบิกจ่าย1 ชำนาญการพิเศษ
7. นางสาวอรวรรณ์ ศิริพราหมณกุล นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้างานงบประมาณ ชำนาญการ
8. นางสุมิตรา สมประสงค์ นักวิชาการพัสดุ หัวหน้างานพัสดุ ชำนาญการ
9. นางสาวประนอม นิลศรีใส นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้างานเบิกจ่าย2 ชำนาญการ
10. นางกัลยาณี เรืองชวลิต นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชี ชำนาญการ
12. นางสาวรติวรรณ์ มัณฑศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน ชำนาญการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง งาน
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ หลิมตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานการเงิน
2. นางสาวจรูญลักษณ์ อุปถัมภ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานเบิกจ่าย1
3. นางสาวกัลย์ลรัศม์ ศรีเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานงบประมาณ
4. นางสาวจิราภรณ์ หมอยาดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานเบิกจ่าย2
5. นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ งานพัสดุ
6. นางสาวทิพย์ดี สวนบ่อแร่ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานบัญชี
7. นายไตรภพ เรืองแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานงบประมาณ
8. นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานการเงิน
9. นางสาวดุษฎี พรหมขาม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ งานพัสดุ
10. นางสาวศิริมา ทับแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานพัสดุ
11. นางสาวรุจิราภา ศรีสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานบัญชี
12. นายปริญญา มาดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานการเงิน
13. นางสาววิมานทิพย์ วีรสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานการเงิน
14. นางสาวสุภาพร วงศ์ก้อม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานบัญชี
15. นายรพล มากบุญประสิทธิ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ งานพัสดุ
16. นางสาววราพร เกิดผล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานเบิกจ่าย1
17. นางสาววิไลวรรณ พุ่มพวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ งานบัญชี
18. นางสาวโรจนา เดชานุภาพ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ งานพัสดุ
19. นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยฟ้า นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ งานพัสดุ
20. นางสาวสุวรรณา เปี่ยมทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานเบิกจ่าย2
21. นางสาวภัธรภัคร จอมแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานเบิกจ่าย1

พนักงานราชการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง งาน
1. นางสุภาพร สุวรรณโชติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานบริหารทั่วไป
2. นางนภัสรา ยมศรีเคน นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชี
3. นางโรจนา ร่วมญาติ นักวิชาการเงินและบัญชี งานเบิกจ่าย2

ลูกจ้างประจำ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง งาน
1. นางสาวดวงเดือน แม้นเหมือน พนักงานธุรการ งานบริหารทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง งาน
1. นางสาวประภาศรี ญาณวารี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2. นางสาวปาหนัน ทรัพย์ธำรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบัญชี
3. นางภัสสร ชื่นสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานเบิกจ่าย1
4. นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน นักวิชาการเงินและบัญชี งานเบิกจ่าย1
5. นางสาวมธุรส ชายหงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี งานเบิกจ่าย2
6. นางสาวหทัยกาญจน์ สิทธิศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชี
7. นางสาวศรัณญา จันทนาม นักวิชาการเงินและบัญชี งานงบประมาณ

 

รวมอัตรากำลังบุคลากรประจำสังกัด / หน่วยงานกองคลัง

ลำดับ ตำแหน่ง บุคลากรจำนวนคน
1. ข้าราชการ 10
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 21
3. พนักงานราชการ 3
4. ลูกจ้างประจำ 1
5. ลูกจ้างชั่วคราว 7
บุคลากรในหน่วยงานกองคลังทั้งสิ้น = 42