โครงสร้างบุคลากรงานพัสดุ

[row] [column size=”2/5″]นางสาวดุษฎี [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวดุษฎี พรหมขาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 ต่อ 6951

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″]นางอัญชนา [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวอัญชนา ศิลปวรณ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6042

[/column] [/row]


[row]นายรพล [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นายรพล มากบุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6945

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวโรจนา เดชานุภาพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวเนาวรัตน์ สร้อยฟ้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นางสาวศิริมา ทับแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6384

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6946

[/column] [/row]


[row] [column size=”2/5″] [/column] [column size=”3/5″]

นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราว)
โทร. 02-665-3777 เบอร์ต่อ 6384

[/column] [/row]