ข้อบังคับ มทร.พระนคร

ข้อบังคับมทร.พระนคร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (20 พ.ย.62)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (20 พ.ย.62)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย พ.ศ.2562 (7 ส.ค.62)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 (7 ส.ค.62)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย การบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 1) ลว. 27 สิงหาคม 2551
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย การบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 2) ลว. 15 ธันวาคม 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย การบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) ลว. 3 ธันวาคม 2553